Kontaktné údaje správcu
Názov: L- TEX com. s r.o.
Adresa sídla: M. Rázusa 3, 911 01 Trenčín
IČO: 36 755 800
IČ DPH: SK2022352574
E-mail: ltex@ltex.sk
Telefón: 0948 720 760

Spracovanie osobných údajov prebieha v súladu s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním
osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len
„Nariadení“), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení.


Pojmy
Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ a osoba samostatne zárobkovo činná), ku ktorej
sa osobné údaje vzťahujú (ďalej tiež „Vy“ alebo „zákazník“);
Osobný údaj: Akékoľvek informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom
zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo
nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikační
číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov
fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej
identity tejto fyzickej osoby (ďalej tiež „údaje“ alebo „informácie“);
Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, realizuje
spracovanie a nesie zaň zodpovednosť. Správcom osobných údajov je L – TEX com.
s.r.o.(ďalej tiež „my“);
Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní
údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také
„obchodní partner“ či „partner“);
Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.gekonsport.com
Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takýmto
dôvodom môže byť napr. plnenie zmlouvy, správa používateľských účtov, vyriaďovanie
podnetov a sťažností, zasielanie informačných newsletterov či zobrazovanie reklám na
základe záujmov zákazníkov;
Cookies: Krátké textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač.
Väčšina súborov cookies obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o
reťazec znakov priraďovaný webstránkami a serverov tomu prehliadaču, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webtránkám a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať.
Súbory cookies sa používají pre zlepšenie fungovania webstránok, vyhodnotenie ich
návštevnosti a za účelom lepšieho cielenia marketingových aktivít. Ak prechádzate naše
webstránky, predpokládáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.
Tretie krajiny: štáty mimo Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou sú
predovšetkým členské krajiny Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

Aké osobné údaje sú spracovávané?
My a naši zmluvní spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania
spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:
a) identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovacia alebo iná
kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ;
b) elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
c) iné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
d) ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história
objednávok;
e) ďalšie osobné údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom
formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane
neskorších aktualizácií.


Aký je pôvod osobných údajov?
Spracovávame údaje, ktoré nám poskytnete napr. pri objednávke našich služieb, registrácii
používateľského účtu, komunikácii s nami alebo prihlásením k odberu newsletterov. Typicky
ide o

● identifikačné a adresné údaje;
● elektronické kontaktné údaje;
● ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše
webstránky. Väčšinou sa jedná o:
● iné elektronické údaje:
▪ cookies
▪ webstránka, z ktorej ste na naše webstránky prišli;
▪ IP adresa;
▪ dátum prístupu a doba prístupu;
▪ vyhľadávacie dopyty;
▪ kód odpovedi http a https;
▪ prenášané skupiny dát;
▪ údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.


Prečo sú osobné údaje spracovávané?
Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané pre nasledujúce účely:

● Plnenie zmluvného vzťahu.
● Správa zákazníckeho účtu.
● Komunikácia so zákazníkmi, hodnotenie spokojnosti, publikácia recenzií,
doporučenia kníh, vyriaďovanie podnetov, sťažností a reklamácií.
● Zasielanie informačných newsletterov a ponuka našich produktov či služieb.
● Priamy marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy.
● Zlepšovanie kvality našich produktov a služieb, analýzy návštevnosti našich
webstránok a Vášho správania na webe.
● Prevádzkovanie zákazníckej súťaže a doručovanie výhier.
● Ochrana našich práv, majetku či bezpečia, alebo práv, majetku či bezpečia ďalších
osôb.
● Účtovné a daňové účely.
● Plnenie ostatných právnych povinností.
Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané na základe nasledujúcich právnych dôvodov:
● Plnenie zmluvy.
● Plnenie právnej povinnosti.
● Oprávnený záujem správcu na zasielanie informačných newsletterov.
● Súhlas so zasielaním informačných newsletterov.
Spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu, účtových a daňových
účelov a plnenia ostatných právnych povinností sú zákonnými či zmluvnými požiadavkami.
Ak plánujete prostredníctvom našich webstránok uskutočniť objednávku, máte povinnosť
nám pre tieto účely svoje osobné údaje poskytnúť.

Ako dlho sú osobné údaje spracovávané?
Vaše osobné údaje sú spracovávané:
● po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
medzi Vami a nami a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (4 roky);
● po dobu nevyhnutnú k plneniu právnej povinnosti (účtovné doklady 5 rokov, daňové
doklady 10 rokov);
● po dobu trvania nášho oprávneného záujmu na zasielanie informačných
newsletterov (2 roky od posledného otvorenia informačného newsletteru);
● po dobu trvania Vášho súhlasu (najdlhšie po dobu 4 roky od jeho udelenia, prípadne
4 roky od poslednej objednávky).
6. Komu sú osobné údaje sprístupnené?
Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať nasledujúce kategórie našich partnerov
(príjemcov):
● Poskytovatelia prepravy tovaru.
● Poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva.
● Poskytovatelia IT služieb a hostingu, najmä systému BiznisWeb.

● Poskytovatelia zabezpečenia a integrity našich služieb a webstránok.
● Poskytovatelia analytických služieb.
● Poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznickú podporu.
● Poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet).
● Poskytovatelia právnych služieb, advokáti.
● Poskytovatelia tlačových a poštových služieb.
● Partneri spolupracujúci s nami na vernostných programoch, pri poriadaní
konferencií, seminárov a iných akcií.
● Partneri, ktorí pre nás zaisťujú priamy marketing a partneri a prevádzkovatelia
technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať personalizovaný obsah
a reklamu.
● Orgány verejnej správy.

Sú osobné údaje predávané mimo EÚ?
Správca nemá úmysel predávať osobné údaje do tretej zeme (mimo Európsky hospodársky
priestor) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách
sú:
● Partneri, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich
webstránek, Vášho správania na webstránkach a obchodných konverziách.
● Poskytovatelia IT služieb a hostingu, vrátane cloudových služieb.
● Poskytovatelia mailingových služieb.


Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?
Osobné údaje sú spracovávané manuálna i automatizovane. O všetkých činnostiach
spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom
spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás
obdobným spôsobom významne dotýkalo. Netvoríme/Tvoríme profily z Vašich osobných
údajov za účelom rozboru alebo predvídania Vašich preferencií, záujmov, ekonomickej
situácie, spoľahlivosti, miesta, kde sa nachádzate alebo Vášho pohybu (typickým príkladom
profilovania je monitorovannie správania návštevníkov webstránok za účelom sledovania ich
preferencií tak, aby ich mohol obchodník v budúcnosti osloviť s ponukou ušitou na mieru
práve im).Aké sú práva subjektov údajov?
Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov,
ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledovné práva (čl. 15 až 21
GDPR):
● Právo na prístup k osobným údajom.
● Právo na opravu nepresných a doplnenia neúplných osobných údajov.
● Právo na výmaz osobných údajov.
● Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov.
● Právo na prenositeľnosť údajov.
● Právo vzniesť námietku proti spracovaniu.
● Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania.
Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek
tento súhlas odvolať.
Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu
osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel.: 02/323 132 14, web:
dataprotection.gov.sk/uoou.


Ako sú spracovávané súbory cookies?
Spracovávané súbory cookies je možné oddeliť podľa platnosti na:
● dočasné cookies (tzv. session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači
len do doby, kým zavriete Váš prehliadač,
● trvalé cookies (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú dlouhodobo uložené vo
Vašom prehlidači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstraníte
(doba uloženia súborov cookies vo Vašom prehliadači závisí na nastavení samotné
cookie a nastavení Vášho prehliadača).
A podľa funkcií na:
● esenciálne, ktoré sú nevyhnutné pre funkčnosť našich webstránok,
● preferenčné, ktoré umožňujú, aby si naše webstránky zapamätali informácie, ktoré
menia, ako sa webstránka správa alebo ako vyzerá (napr. preferovaný jazyk alebo
región, kde sa nachádzate), tieto cookies nie sú nevyhnutne nutné pre fungovanie
našich webstránok, ale zvyšujú funkčnosť a praktickosť ich používania,
● analytické, ktoré nám pomáhajú s analýzou Vášho zážitku na našom webe (tzv. User
Experience = používateľský zážitok) a vďaka ktorým rozumieme, ako používate naše
webstránky.
Nepoužívame cookies tretích strán, na základe ktorých prebieha sledovanie viacerých
internetových stránok, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na
webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.


Sú spracovávané i údaje o deťoch?
Naše webstránky nie sú určené deťom mladším 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne
nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších

16 rokov, podnikneme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo najrýchlejšie vymazali, okrem
prípadov, kedy sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.


Záver
Právne predpisy i naša obchodná stratégia a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich
osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime
zmeny na našich webstránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch,
kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží
zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo
prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našich webstránok tieto zásady
pravidelne kontrolovali.